De WEGWIJZER
Informatieblad voor de buurtschap LIESBOS.

INHOUDSOPGAVE:
Voorwoord
Geloofsgemeenschap Liesbos
Pastoresteam
Kerkgebouw
Adres en Parochiefonds
Ziekenbezoek-groep
Stichting Gemeenschapshuis Liesbos
K.P.J.Liesbos
Vrouwen van Nu LIESBOS
Biljartvereniging K.U.K.
Bandit Dancers.
Bosrakkertjes
K.B.O.Liesbos
Sociëteit voor Ouderen
Skiclub Liesbos
Buurtschap Hilsebergen
Buurtvereniging De Liesbundel
Buurtvereniging De Hil
Buurtvereniging Vaareind
Buurtvereniging Rondom de Bremberg
Buurtvereniging Vuchtschoot
Biljartclub BCLB
Boskapelleke
Wijkraad buitengebied
Smartlappenkoor Liesleut
Dartclub Liesbos (Dakanok)
TrekkerOldtimerclub
Website Liesbos


bijgewerkt op 20 januari 2019 © HDC.

VOORWOORD
De WEGWIJZER is een informatieboekje dat inwoners van het Liesbos wegwijs kan maken in de activiteiten het verenigingsleven van Liesbos en ook van de Nazarethparochie.
Om te zorgen voor een goede actualiteit van de informatie is het wel gewenst dat verenigingen en organisaties wijzigingen doorgeven aan de redactie.
Reacties, wijzigingen en aanvullingen kunt U doorgeven via e-mail:
webmaster@liesbos.nl .
Van harte hopen wij dat "De Wegwijzer" voor u een goede gids zal zijn binnen de gemeenschap Liesbos.
Tip: Als U de tekst van deze wegwijzer af wilt drukken kunt U het beste de tekst van dit venster selecteren (blauw maken: klik met de rechtermuisknop en klik op alles selecteren) en daarna naar een tekstverwerker kopiëren en dan afdrukken.

Vormgeving: Wim Hendrikx.
Breda, januari 2017.


GELOOFSGEMEENSCHAP LIESBOS (GGM) bijgewerkt op 14 januari 2017
De geschiedenis van de parochie Liesbos gaat terug tot 1928. Op 20 november van dat jaar kreeg pastoor A.J.B. Hoevenaars van mgr. Hopmans
de opdracht om de oprichting voor te bereiden van de Parochie Liesbos.
Als patroonheilige voor de parochie werd gekozen voor de heilige Johannes Vianney, de pastoor van Ars die omwille van zijn eenvoud en luistervaardigheid beroemd en heilig geworden was.
Van 1 januari 2007 tot september 2012 maakte geloofsgemeenschap Liesbos onderdeel uit van de Nazareth-parochie (Breda-West)
en werd het pastoraat in de parochie verzorgd door het pastoraal team van de Nazarethparochie.
Op 16 september is de kerk in Liesbos onttrokken aan de eredienst. Vanaf die datum is de kerk niet meer in gebruik voor de geloofdgemeenschap.
Liesbos hoort nu onder de geloofsgemeenschap van de Martinus in Princenhage (Breda West).
Op de website van de
Nazarethparochie vindt U meer informatie over de parochie, vieringen en activiteiten. E-mail: infot@nazarethparochie.nl


PASTORESTEAM bijgewerkt op 15 januari 2017
Het pastoresteam van de Nazarethparochie en van de Parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek bestaat uit drie leden, te weten:
Paul Heye (priester), Henny Spooren-Schaart(pastorale werkster) en Adrie Lint (pastorale werker). Zij zorgen volgens een taakverdeling voor het pastoraat in de regio.
Paul Heye is de eindverantwoordelijke priester in beide parochies.

Voor dringende situaties (ziekenzegen of afspraken voor een uitvaart) is de dienstdoende pastor te bereiken op telefoon 06-14 96 21 11.
De pastores zijn bereikbaar via het parochiehuis van de Nazarethparochie, waar hun bureau staat. Het adres is: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel. 076 - 5213873. Het secretariaat van de Nazarethparochie is bereikbaar op maandag tm vrijdag van 9.00 u. tot 12.00 u.

De pastores zijn ook per email bereikbaar.
Paul Heye: E-mail:
paulheye@rkbredawest.nl
Henny Spooren-Schaart: E-mail: hennyspooren@rkbredawest.nl
Adrie Lint: E-mail: adrielint@rkbredawest.nl


KERKGEBOUW bijgewerkt op 9 januari 2017
De kerk van het Liesbos is architectonisch zeer interessant.
De architect, C. Hurks uit Roosendaal, bouwde een hem kenmerkend gebouw in de stijl van de Nieuwe Amsterdamse School (overgang uit de Jugendstil). Vele originele elementen zijn nog bewaard in het kerkgebouw, waar de parochie met recht trots op is.
De akoestiek van de kerk maakt het gebouw geschikt voor muzikaal verzorgde liturgie. Bouwstijl en de speciale lichtinval zorgen voor een intieme sfeer.
In 2005 heeft de parochie het 75-jarig bestaan feestelijk gevierd.
Bij die gelegenheid is de hele voortuin door vrijwilligers gerenoveerd.
Eind 2011 heeft de parochie besloten dat er met ingang van de zomervakantie 2012 geen diensten meer worden gevierd in Liesbos.
Op 16 september is de laatste dienst, een Nazarethviering, geweest in de Pastoor van Arskerk in Liesbos.
Het gebouw is aangekocht door Fa.Vormvast die een expositieruimte/toonzaal van heeft gemaakt.


ADRES EN PAROCHIEFONDS bijgewerkt op 5 januari 2017
Het adres van de Parochie is:
Nazarethparochie,
Haagse Markt 4 4813 BA Breda.
Telefoon: 076-5213873.
De rekeningnummers voor het parochiefonds zijn:
Rabobank Hagebeek 14.24.10.535 of 14.24.04.128
Het parochiefonds (ook kerkbijdrage of aktie kerkbalans genoemd) is voor de parochie de belangrijkste inkomstenbron. Uit de vrijwillige bijdragen van parochianen moeten salarissen van pastores betaald worden, het onderhoud van de gebouwen, en alle kosten die te maken hebben met het functioneren van de parochie. Ook draagt de parochie bij aan het functioneren van dekenaat en bisdom. Uw bijdrage aan het parochiefonds is dan ook onmisbaar.


ZIEKENBEZOEKGROEP. bijgewerkt op 8 januari 2017.
Bezoeken van mensen, die graag een gesprek hebben met anderen bijvoorbeeld zieken, bejaarden en mensen die eenzaam zijn.
Twee keer per jaar, met Pasen en Kerstmis worden bloemen bezorgd bij zieken.
Leden werkgroep: Wim Nooren, Christ Biemans.
Informatie: Christ Biemans, Lieesstraat 90, 4838 GS Breda, tel:06 51081969
christbiemans@casema.nl


STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS LIESBOS.
Liesstraat 4 4838 GT Breda. Tel. 076-5140462 of 06-51832560.
Voorzitter: .
Vice-voorzitter: .
Penningmeester: Piet Wijnings.
pietwijnings@gmail.com, Tel: 06 67569940
Lid: Vakature
Beheerders:

Doelstelling:
Een beleid voeren, zo dat het gemeenschapshuis en het daar tegenover gelegen voetbalveld het gehele jaar door ten dienste kan staan van het sociaal-culturele leven in de buurt Liesbos.
Verhuur van:
- 2 vergaderzalen (inclusief bar) en 1 vergaderruimte.
- Voetbalvelden + kleedkamers met douches.
Website: www.liesbos.com. E-mail: info@liesbos.com

K.P.J.LIESBOS (KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN). bijgewerkt op 29 mei 2017.
Doel van de vereniging: Het organiseren van activiteiten op creatief, cultureel en sportief gebied, die in principe toegankelijk zijn voor alle leden.
Iedereen kan lid worden van de K.P.J. Minimum leeftijd: 16 jaar, Maximum 30 jaar.
Aktiviteiten: voetbal.

Bestuur KPJ Liesbos in 2017:
Voorzitter: Johan van Rijckevorsel
Sectetaris:
Penningmeester: Patrick Dirven.
Bestuurslid: Johan van Sprundel. Tienkamp 10, Etten-Leur, E-mail:
johanvspr@hotmail.com
Bestuurslid: Marc Nooren.


Vrouwen van Nu LIESBOS). bijgewerkt op 1 maart 2017.
VvN-Liesbos heeft voor het contact met de leden een eigen site.
De informatie over de Vrouwen van Nu Liesbos vind je dus op:
http://vrouwenvannu.nl/liesbos/welkom-bij-vrouwen-van-nu-liesbos
Wij zijn sinds 1 januari 2015 een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie.
Tot die datum waren we bekend onder de naam KVO.
Onze afdeling bestaat uit 43 leden.
We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes en ontspanningsavonden.
Iedere maand is er wel een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden meestal goed bezocht.
Vrouwen delen verschillende hobby's met elkaar in onze zogenaamde 'interessegroepen',
o.a. handwerkgroep, groene vingers groep, reiscommissie en een gymclub.
Zie ook de website: Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen
afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden
georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad en een ledenpas waarmee
u gebruik kunt maken van aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitster: Lisette-Luyten-Graumans>.
Secretaresse: Ria Roovers-Braspenning.
Penningmeester: Antonie Coremans-van Elteren.
Bestuurslid: Annie Nooijens-Verhoeven.
.Bestuurslid: Nel Mulders-Strik.
Bestuurslid: Joke Verharen-Notenboom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
vrouwenvannu.liesbos@gmail.com
Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken:
Onze bijeenkomsten zijn in:
Gemeenschapshuis Liesbos
Liesstraat 4 4838GT Breda


BILJARTVERENIGING K.U.K. bijgewerkt op 30 december 206.
Doel: Het op een prettige manier gelegenheid geven om in competitieverband te biljarten om de eervolle plaatsen.
Spelavond: Elke donderdagavond, behalve tijdens de zomervakantie van 20.00 uur tot 23.00 uur.
Vier keer per jaar wordt er een competitie gespeeld met de andere biljartverenigingen in Liesbos
Bestuur:
Voorzitter: Charles van Beek, St Bavostaat 58a 4891 CJ Rijsbergen,Tel: 06-22363116
cacmbeek@ziggo.nl
Sekretaris: Theo Quicken, Moerdijkse Postbaan 56a, 4838 LG Etten-Leur Tel: 06-51271760 theoquicken&#gmail.com
Penningmeester: Wil van Nijnatten Doelen 27, 4813 GP Breda. Tel: 06-55504496. vannijnatten70&#gmail.com
Clubgebouw:
Gemeenschapshuis Liesbos, Liesstraat 4, Breda.
Inlichtingen: Op de spelavond of bij een bestuurslid.


BANDIT DANCERS. bijgewerkt op 6 januari 2017.
Wij zijn een line dance groep. Op dit moment hebben we 25 leden.
Onze dansavond is op donderdag van 20.00 tot 22.30 uur. Clubgebouw: het gemeenschapshuis.
In april nemen we elk jaar deel aan de Line Dance avond in dde Harmoniezaal te Rijsbergen
samen met meerdere Line Dance clubs.
Contact personen:
Marian Christianen Zundertseweg 46 4876 NK Etten-Leur. Tel: 0765033614 E-mail:
toonchristianen@live.nl
Riet Dekkers Hogeweg 13 4876 NG Etten-Leur. Tel: 0765021479 E-mail: rietdekkers@ziggo.nl


BOSRAKKERTJES. bijgewerkt op 7 januari 2017.
Doel:
Het organiseren van vakantie-aktiviteiten voor de kinderen van 4 t/m/ 12 jaar.
Adres: Gemeenschapshuis Liesbos, Liesstraat 4, Breda.
Bestuur:
Voorzitter:
Suzanne Pijs. tel: 06-36486113.
Sekretaris en Penningmeester:
Martijn Quicken. Tel 06-219721015.
Bestuursleden:
Marly Kleemans, Suzanne Pijs, Marieke van Rijckevorsel en Lars van Rijckevorsel
Inlichtingen over de Bosrakkertjes of als iemand interesse heeft in de functie van spelleid(st)er,
bel even naar één van de bestuursleden of mail naar:
bosrakkertjes@gmail.comK.B.O.LIESBOS. (KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN LIESBOS). bijgewerkt op 30 januari 2018
Onze bond draagt de naam: Katholieke Bond van Ouderen Liesbos.
Wij zijn opgericht op 5 september 1984 op initiatief van Kerk en Samenleving onder de leiding van Dhr.M.Bartels en met financiële steun van het bestuur van Caritas.
Het doel van onze bond is, als ouderengroep zelfstandig te kunnen optreden, door ontspanning en door in aktiviteiten met elkaar op te trekken, door op vastgestelde dagen, zoals moederdag en adventviering samen ons geloof te beleven.
U kunt bij ons lid worden door u aan te melden bij een van de bestuursleden of bij de sekretaris. Men kan lid worden vanaf 55 jaar.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze voorzitter.
De contributie is € 25,00 per persoon. Leden van een andere k.b.o. kunnen bij ons ook met onze activiteiten mee doen voor € 12,50 per persoon.
Ons ledental is nu totaal 175 leden, waarvan 5 Zusters van Huize Liesbosch.
Dinsdags kunnen de leden tussen 10 en 11 uur in het gemeenschapshuis gymmen van september tot juni.
Elke woensdagmiddag doen wij kaarten en biljarten van 12.30 tot 16.30 uur van september tot mei.
Elke donderdagmiddag is het bridgecursus van 13.30 tot 16.30 uur van september tot mei.
Elke vrijdagmiddag doen we koersbal van 13.30 tot 16.30 uur van september tot mei. Er is dan ook gelegenheid voor vrij biljarten.
In de eerste helft van Mei is er een Busreis en bij voldoende deelname is er in September een 2e busreis.
in de Meimaand  gaan wij ook een middag naar Meerseldreef, met  de fiets, auto, of te voet.
De eerste Woensdag  van de maanden Juni, Juli en  Augustus  organiseren wij een fietstocht.
Bij voldoende deelname hebben wij rond half  Juli  een huifkartocht of iets soortgelijks.
Verder hebben wij eind Februari onze Jaarvergadering, Eind Augustus Maria viering
en begin December Sinterklaas middag en tegen Kerstmis een kerstviering.
KBO-Liesbos heeft ook een eigen site:
www.kboliesbos.nl

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. W.J.M.Hendrikx, Bernhardlaan 96, 4872 BR Etten-Leur. Tel: 06-49904220 E-mail: wim.hendrikx@liesbos.nl
Sekretaris: Dhr. W.J.M.vanNijnatten, Doelen 27, 4813 GP Breda. Tel: 06-55504496 E-mail: vannijnatten70@gmail.com
Penningmeester: Dhr.Th Quicken, Moerdijkse Postbaan 56A, 4873 LG Etten-Leur. Tel: 076-5012405. E-mail: theoquicken@gmail.com
Bestuurslid: Mevr.M.P.J.Boomaerts-van Gastel, Patronaatstraat 5, 4873 KN Etten-Leur. Tel: 076-5013363 E-mail: riet.boomaerts@outlook.com
Adviseur: Corry Chantrel-Bastiaanssen, Molenstraat, Etten-Leur. E-mail: cjchantrel@ziggo.nl


SOCIETEIT VOOR OUDEREN.
Het is een open sociëteit voor alle ouderen uit de wijk Liesbos.
Elke dinsdagmiddag is het kaarten bij de zusters van Huize Liesbos. Ook kan er dan aan handwerken gedaan worden.
Natuurlijk kan iedereen er binnen lopen voor een babbeltje. Ook wordt er jaarlijks een reisje georganiseerd.
Leidster: Zr. Yacintha, Huize Liesbosch. Tel: 076-5223280.


SKICLUB LIESBOS. bijgewerkt op 2 april 2017
Doelstelling:
Gerichte skitraining gedurende de maanden september t/m april op de zondagochtend.
Contactadres skiclub: Zwaan 15, 4872 SX, Etten-Leur. E-mail:
nel.coremans@gmail.com
Tel: 076-5019388 (penningmeester)
Zie ook de pagina van Skiclub LIESBOS op www.liesbos.nl.
De bostraining en sportief wandelen vertrekt vanuit Gemeenschapshuis Liesbos
Activiteiten in het seizoen.
· Fietstocht als opening van het nieuwe seizoen.
· Vanaf de eerste zondag van sept.om 9 uur start bostraining onder begeleiding in Liesbos.
· Vanaf de eerste zondag van sept. om 9 uur sportief wandelen in en rond Liesbos.
· Vanaf de eerste dinsdag van sept. start binnentraining onder begeleiding te Etten Leur.
· Zondag in januari Nieuwjaarsreceptie.
. Op zondag in decmber/januari is er een winterwandeling en in april/mei een zomerwandeling.
· Rond Pasen is het einde van het seizoen.


BUURTSCHAP HILSEBERGEN. bijgewerkt op 27 april 2017
De vereniging is ontstaan na de gouden bruiloft van Driek en Janske van de Wijngaart. Er doen nu ongeveer 80 gezinnen mee.
Het buurtfeest van Driek en Janske was zo goed bevallen dat men met de gedachte rondliep om dit meer te doen. Er werd een vergadering bijeen geroepen om een bestuur bijeen te krijgen en van gedachten te wisselen hoe en wat te doen.
Zo werd besloten om twee keer per jaar een bal-avond te houden met een keer een kindermiddag. De gezelligheid zat er al gauw in. De bedoeling van die dagen is om samen één buurt te zijn.
De activiteiten zijn intussen uitgebreid met een nieuwjaarsreceptie met droptocht. Ook wordt er in de winter bingo gespeeld en is er een fietstocht op locatie en een actie Kom in het Bedrijf.
De kindermiddag is een genot voor klein en groot. Wij hopen op een nog grotere opkomst. St.Nicolaas bezoekt ons en er wordt een zeskamp georganiseerd.

De kontributie bedraagt € 15,- per jaar per gezin. Het bestuur hoopt op nog meer leden.
Hoe meer leden op de avonden, hoe groter de gezelligheid is.
De vereniging bestaat sinds 1976 en wij hopen nog lang door te kunnen gaan. Kunnen wij op de medewerking van de leden rekenen, dan zal dit zeker nog lang bestaan.
Voor opgave als lid en ook voor informatie kan men bij het bestuur terecht.
Voorzitter: Rene Buynsters, Hoge Bremberg 22, 4873 LE Etten-Leur. E-mail:
fam_buynsters@ziggo.nl Tel. 06-53267647.
Penningmeester: Corinda van Oers Moerdijkse Postbaan 107, 4838 GL Breda.
Overige bestuursleden: Dimph Coremans, Rob Nuijten, Wil Meeuwissen


BUURTVERENIGING "DE LIESBUNDEL". bijgewerkt op 28 februari 2018
Doel: Het bevorderen van de onderlinge kontakten tussen de buurtbewoners, alsmede het organiseren van aktiviteiten die het gezellig samenzijn bevorderen.
Aktiviteiten: Fietstocht en snertwandeling, activiteiten voor kinderen en bv. het jaarlijkse buurtfeest.
Lid worden kan vanaf 15 jaar voor de bewoners van het gebied van de buurtvereniging
Voor meer informatie hiervoor
klik hier.
Het e-mail adres van de vereniging is: deliesbundel@gmail.com
Voorzitter en contactpersoon: Piet Hendrickx, Sprundelsebaan 101, 4838 GM Breda. Tel:076-5217084 hendrickx.pcm@gmail.com


BUURTVERENIGING "DE HIL".
Informatie hierover bij het bestuur:
Voorzitter: Jac Luijten. Bollenstraat 12, 4873 LN Etten Leur Tel: 076-5017598
Secretaresse: Lia Verhoeven Hilsebaan 55, 4873 LH Etten-Leur.
Penningmeester: Albert Don, Hoge Vaartkant 128, 4873 LL Etten-Leur Tel: 076-5018065
Bestuursleden: Peter Dirven, Henk Boot, Jan van Hooijdonk.


BUURTVERENIGING "VAAREIND". bijgewerkt op 9 april 2017
In 1979 werd bij Notariële akte de "Buurtvereniging 't Vaareind" opgericht.
De vereniging had oorspronkelijk het doel: het behartigen van de belangen van haar leden, m.n. belangrijk was de bevordering
van een leefbaar woonklimaat. Inmiddels is het accent komen te liggen op het scheppen van de mogelijkheid tot het met elkaar
in contact komen, respectievelijk het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen.
De vereniging heeft de belangrijkste onderwerpen uit de oprichtingsstatuten vastgelegd in een reglement
waarmee in de praktijk wordt gewerkt. Hierin staan de elementen van belang voor het uitvoerend bestuur,
zowel als de rechten en plichten van de leden.
Op dit moment bestaat het bestuur uit: Voorzitter: Margreet van Maastricht Secretaris: Wim Danen Penningmeester: Piet Wijnings
Bestuurslid/ 2de voorzitter: Monique Abbenbroek Er zijn 2 vacante posities
Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, aangeduid als voorjaarsvergadering en deze vindt meestal begin april plaats.
In de ledenvergadering wordt:
- verslag gedaan van het voorgaande verenigingsjaar,
- de agenda van voorgenomen evenementen voorgelegd,
- financiële verantwoording afgelegd,
- worden bestuurlijke zaken als o.m. benoeming bestuursleden behandeld en
- krijgen aanwezigen leden de mogelijkheid relevante zaken aan het bestuur en de vergadering voor te leggen!
  Het laatste overigens alleen indien dit voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur werd aangemeld!
  Op dit moment kent de vereniging navolgende jaarlijks terugkerende activiteiten:
- minimaal 1 voorjaarsjaarvergadering (kan zo nodig gecombineerd worden met een activiteit)
- een zomeractiviteit voor het hele gezin. Veelal een afsluiting van de zomervakantie periode in de vorm van een BBQ met daarbij
  voor de kinderen wat spelmogelijkheden. Als locatie wordt veelal gebruikt gemaakt van de gastvrijheid van een van de leden.
- een Sinterklaasviering voor de kleintjes (ook kleinkinderen van leden).
  Ook hier wordt als locatie gebruik gemaakt van de gastvrijheid van een van de leden.
- een nieuwjaarsreceptie voor het hele gezin. Wordt meestal gehouden in het gemeenschapshuis "Liesbos"
- een paas-evenement voor de kleintjes (ook kleinkinderen van leden). Dit "paaseieren zoeken" vindt plaats op een locatie
  die veelal gastvrij door een van de leden wordt aangeboden. - regelmatig maandelijkse (buurt-) ontmoetingsavonden voor de leden boven 16 jaar (o.m. darten voor de dames en heren,
  triominos of anderszins voor de dames. Deze avonden worden 9x per jaar georganiseerd in het gemeenschapshuis "Liesbos"
- Voor de deelnemers van de ontmoetingsavonden wordt ook 1x per jaar een toeristische fietstocht voor de leden boven de 16 jaar georganiseerd.
Alle bewoners in het gebied dat omsloten wordt door spoorlijn Breda-Roosendaal, A16, A58 en tot aan de Moerdijkse Postbaan
zijn van harte welkom als lid van onze vereniging. Op dit moment zijn er ongeveer 29 gezinnen aangesloten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden. Correspondentie vindt bij voorkeur plaats via e-mail en kunt u richten aan:
pietwijnings@gmail.com, telefonisch te bereiken via: 06 67569940
Wij verwelkomen u graag als nieuw lid.

BUURTVERENIGING RONDOM DE BREMBERG.
Voor inlichtingen:
Voorzitter: Jos van Gils, Lage Bremberg 34, 4872 LE Etten-Leur Tel: 06-30927028
Penningmeester: Rien Schrauwen.
Overige bestuursleden:
José van Poppel, Lian Backx, Jan Dekkers.


BUURTVERENIGING "VUCHTSCHOOT". bijgewerkt op 20 februari 2017
Hoe lang onze buurtvereniging bestaat weet ik niet precies, maar ruim 10 jaar geleden namen Nol Willemse,
Robert van Ryckevorsel, Jan van Meer en Jan Lauwen het stokje over van het vorige bestuur.
Sinds die tijd organiseren we altijd op de laatste zondag van september een buurtBBQ al dan niet gecombineerd met een activiteit.
Dat kan een fietsspeurtocht of wandeling zijn of bv een bezoek aan een bedrijf in de omgeving van onze buurt.
Zo hebben we de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan zorgboerderij de Beukenhof,
wijn en aspergebedrijf de Santspuy en stoeterij Hans Joosen. Na het educatieve deel blijven we dan bij de bedrijven voor de BBQ.
Elk jaar proberen we weer een andere locatie te vinden en hopen dat een van onze buurtgenoten zijn locatie ter beschikking wil stellen.
De opkomst is redelijk stabiel en ligt zo rond de 60 buurtgenoten, volwassenen en kinderen.
Voor de kinderen is er altijd een springkussen aanwezig. Contributie vragen we niet, deelname aan BBQ gaat tegen kostprijs
en voor dat geringe bedrag is het buurtfeest de gelegenheid om lekker bij te kletsen.
Contactpersoon is Nol Willemse, Rithsestraat 281, 4838 GB Breda, telnr:076-5146843 of 06-37434616, mailadres:
nolcorien@casema.nl


BILJARTCLUB BCLB bijgewerkt op 11 februari 2017
Onze biljartvereniging in het Liesbos is een club met een hoog gezelligheidsgehalte
maar waar tegelijkertijd op enthousiaste fanatieke wijze de biljartsport in competitieverband wordt beoefend.
Wij spelen in clubverband competitie de spelsoorten libre, driebanden en bandstoten.
Tweemaal per jaar wordt er met de andere biljartverenigingen uit het Liesbos een kampioenstoernooi gehouden.
Iedere vrijdagavond wordt, behalve tijdens de zomervakantie, vanaf 20.00 uur gebiljart in het gemeenschapshuis.
Bestuur:
Voorzitter: Jos Coremans Olieakkers 45 4873NE Etten-Leur 06-53845775 e-mail:
jos@coremans.com
Secretaris: Eddy Roovers Zandstraat 5 4891PP Rijsbergen 06-46264095 familieroovers@hotmail.com
Penningmeester: Toon Jansen Vossenbergsevaart 9 4873LW Etten-Leur 06-55803683 firmajansen@planet.nl

BOSKAPELLEKE. bijgewerkt op 11 januari 2017
Voor informatie: Angela van den Broek Tel: 06-83219027
E-mail:
boskapelleke@gmail.com
Het Boskapelleke heeft ook een Facebooek pagina: klik hier

WIJKRAAD BUITENGEBIED. bijgewerkt op 7 januari 2017.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
- J.Joosen Tel: 076-5211117 of via de mail:
info@wijkraadbredazw.nl
- P. Bindels, tel: 076-514 63 37, E-mail: bindels.paul@wanadoo.nl
- M. Quicken; tel: 06-21972101 E-mail: martijnquicken@gmail.com
Informatie op www.wijkraadbredazw.nl


SMARTLAPPENKOOR LIESLEUT. bijgewerkt op 12 juli 2018
Smartlappenkoor Liesleut is opgericht op 1 mei 2006.
Het koor is vanaf 25 mei 2018 onderdeel van KBO-Liesbos en vormt daarbinnen een activiteitengroep.
Voor meer informatie zie de website van het smartlappenkoor
www.smartlappenkoorliesleut.nl.
Contactgegevens: E-mail: info&#smartlappenkoorliesleut.nl Tel: 076-5013512


DARTCLUB LIESBOS (DAKANOK). bijgewerkt op 7 januari 2017.
Spelavond elke 2 weken op maandagavond in Gemeenschapshuis Liesbos.
Voorzitter: Davey Roks, Markenland 82 Etten-Leur. Tel: 06/51251736.
Penningmeester: Kees Mertens, Hoge Bremberg 20 Etten-Leur. Tel: 06/17421011.
Secretaris: Edwin van der List, Huygenslaan 61 Etten-Leur. Tel: 06/28929252 E-mail:
edwin@vanderlist.net
Informatie op www.dakanok.nl of op facebook.


TREKKER OLDTIMERCLUB LIESBOS. bijgewerkt op 6 januari 2017
Bestuur: Theo van der List, Jan Voermans en Kees Lauwen.
Informatie op
tocl.liesbos.nl      E-mail: trekkeroldtimerclubliesbosch#64live.nl


WEBSITE LIESBOS. bijgewerkt op 7 januari 2017.
De website geeft informatie over de buurt, de verenigingen, de geloofsgemeenschap, het Liesbos.
Er is ook een agenda van de buurt en deze informatie.
Het adres van de site is:
www.liesbos.nl      Contact via: webmaster@liesbos.nl